LESNÍ VÝROBA

Modul Lesní výroba umožňuje evidenci a sledování všech činností prováděných v lesním hospodářství.
Základní prioritou modulu Lesní výroba je:

 • variabilnost celého systému
 • podpora jednoduchosti práce systému pomocí předem vytvořených vzorů a akcí
 • plná provázanost na moduly Odbyt, Mzdy a Účetnictví
 • další vývoj v návaznosti na oblasti lesního hospodářství, odbytu a legislativy
 • podpora pořizování ze vzdálených míst (poboček) pomocí internetových pořizovacích formulářů

 

Lesní výroba řeší tyto úlohy:

 • Evidence výrobně – mzdových lístků (výkaz LA41)
 • Evidence dodacích lístků (výkaz LA43)
 • Evidence výkupních lístků (výkaz LA43)
 • Evidence hmotových lístků a přesunu zásob (výkaz LA45)
 • Evidence mzdových lístků (výkazů LA46)
 • Skladová evidence v členění po střediscích a lokalitách
 • Fakturace z lesní výroby (z dodacích lístků)
 • Vytvoření podkladů pro mzdy (export do modulu Mzdy)
 • Vytvoření podkladů pro klíčování zakázek s druhotnými výkony
 • Hromadné plnění naturálních ukazatelů do kalkulačních knih z modulu LV
 • Nápočty pro LČR
 • Samofakturace – pro OSVČ
 • Zjednodušená vnitrofakturace
 • Nákladovka
 • Operativní sledování všech činností


Pořizování dat do modulu Lesní výroba je řešeno prostřednictvím jednotlivých výkazů typu LA41, LA 43 apod. Systém ctí zvyklosti zaběhlé již řadu let v resortu lesnictví. Rozdíl je pouze v tom, že jednotlivé výkazy jsou rozděleny na hlavičky a položky výkazů. Je to dáno proto, že mnohé informace se na výkazech opakují a jsou společné (např. odběratel, lokalita, pracovník, středisko, zakázka….). Tyto informace se zadávají jednou a jsou mnohdy přednastaveny podle číselníků. Položky pak obsahují dílčí informace k jednotlivým výkonům, porostům, činnostem apod. Tímto způsobem, spolu s možností kopírování již jednou zadaných LA lístků, byl velmi zkrácen čas při typování dat. Přibyly i mnohé funkce navazující na jiné části systému. Např. je možno odkazovat se při prodeji dříví na již uzavřenou smlouvu a přebírat určitá data.

Výkaz LA41 je nejobsáhlejším výkazem a je použitelný k evidenci většiny výkonů prováděných v lesním hospodářství. Jak název napovídá, výkaz umožňuje kromě evidence výrobních činností i evidenci a výpočet hrubých mezd kmenových pracovníků a odměn externích dodavatelů služeb. Výkaz LA43 slouží k evidenci dodávek (výdeje) dříví z daného skladu externímu odběrateli nebo na jiný sklad či středisko v rámci podniku. Následují další výkazy, jejichž pomocí jsou pořizovány veškerá data související s tímto odvětvím.

Lesní výroba má i svoji samostatnou operativní část, kde je možné vytvářet řadu zajímavých sestav. Samozřejmě je možné i v pořizování dat se podívat na libovolný předešlý doklad. V operativní části jsou již ale předdefinované určité okruhy sestavy, kde si může být pracovník jist, že nic nepozmění, pouze se na data podívá. Je zde prostor i na přidávání speciálních sestav vytvořených přímo na přání. Obecně platí, že co je v systému zadáno, může sloužit jako výstupní informace, nebo výběrová, sumační podmínka.

.